Regulamin przekazywania darowizn on-line dla Stowarzyszenia Promocji Kultury i Nauki za pomocą serwisu płatniczego Przelewy24.

 1. Strona internetowa www.przyjacieledworku.spkin.edu.pl prowadzona i administrowana jest przez Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 27, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000204322, NIP 5261697669.
 2. Niniejszy regulamin ściśle określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line realizowanych poprzez serwisy Przelewy24.
 3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki nie jest odpowiedzialne za przerwy techniczne w funkcjonowaniu serwisu płatniczego Przelewy24..
 5. Serwis płatniczy Przelewy24 (PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887) umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Stowarzyszenia Promocji Kultury i Nauki. Przekierowanie do serwisów płatniczych następuje poprzez korzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie www.przyjacieledworku.spkin.edu.pl. Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności: przelewy online, BLIK (realizowane przez serwisy Przelewy24) oraz przelew tradycyjny na konto stowarzyszenia.
 6. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres przyjaciele.dworku@spkin.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia (ul. Filtrowa 27, 02-057 Warszawa). Ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji nastąpi w przeciągu 5 dni roboczych od momentu jej przyjęcia (zarówno w przypadku reklamacji drogą mailową jak i pocztą tradycyjną). W treści zgłoszenia należy zawrzeć informacje o dacie przekazania darowizny, jej kwocie oraz przyczynie podjęcia czynności reklamacyjnych.
 7. Stowarzyszenia Promocji Kultury i Nauki zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w przy przekazaniu darowizn on-line jest Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki. Administratorem danych uzyskanych w ramach realizacji usługi płatności on-line są odpowiednio serwisy Przelewy24.
 8. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Jednocześnie Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki zapewnia, że dane osobowe darczyńców przetwarzane będą tylko i wyłącznie dla celów realizacji darowizny, a także do przesyłania przez Stowarzyszenie newslettera do tych z darczyńców, którzy wyrazili na to zgodę. Korzystanie z usługi płatności on-line dostarczanej przez serwisy Przelewy24 jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 9. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Wszystkie uwagi i prośby należy kierować drogą elektroniczną na adres przyjaciele.dworku@spkin.edu.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Stowarzyszenia Promocji Kultury i Nauki (ul. Filtrowa 27, 02-057 Warszawa).
 10. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach uzyskanych w procesie (zwłaszcza tożsamości darczyńców oraz wysokości przekazywanych darowizn).
 11. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn. Zmiany dotyczące zawartości regulaminu są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie www.przyjacieledworku.spkin.edu.pl
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Zaistniałe kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Warszawa, 20 listopada 2020 r.

Menu